Διαδικασία Αγοράς

Μετά την ανεύρεση του ιδανικού ακινήτου από το γραφείο μας και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ακολουθεί η παρακάτω διαδικασία:

 1. Ανάθεση σε ικανό δικηγόρο να ελέγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας.
 2. Ανάθεση σε αρχιτέκτονα-μηχανικό να ελέγξει:
  • Για αγροτεμάχιο ή οικόπεδο: Oικοδομησιμότητα και όρους δόμησης
  • Για κατοικίες ή επαγγελματικά ακίνητα: Nομιμότητα, στατικά, ποιότητα κατασκευής κλπ.
 3. Σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού – αρραβώνα μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, ώστε να αποσυρθεί το ακίνητο από την αγορά, με καταβολή ποσού ίσου με το 10% της αξίας του.
 4. Επιλογή συμβολαιογράφου και ορισμός ημερομηνίας υπογραφής του τελικού συμβολαίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν απορίες

 1. Έκδοση Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
 2. Άνοιγμα λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα.
 3. Επιλογή μεταφραστή για την επακριβή μετάφραση του τελικού συμβολαίου.
 4. Ανάθεση σε λογιστή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης του πελάτη/ αγοραστή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν απορίες

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4146/18-06-2013 για τους υπηκόους τρίτων χωρών χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη εφόσον πραγματοποιήσουν αγορά ή μίσθωση ακινήτου με  ελάχιστο τίμημα που έχει καθοριστεί στο ποσό των 250.000€.
Η ως άνω άδεια χορηγείται στα μέλη των οικογενειών τους καθώς και από το βοηθητικό προσωπικό εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα νομή και κατοχή τους.
 
 1. Έκδοση Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Άνοιγμα λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα.
 3. Επιλογή μεταφραστή για την επακριβή μετάφραση του τελικού συμβολαίου.
 4. Ανάθεση σε λογιστή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης του πελάτη/ αγοραστή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν απορίες

 • Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου: Ορίζεται φόρος μεταβίβασης 3% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου.
 • Αμοιβή Δικηγόρου: Ορίζεται κατόπιν συμφωνίας για να πραγματοποιήσει το νομικό έλεγχο του ακινήτου. Για την παράσταση του στο συμβόλαιο αγοράς το ποσοστό κυμαίνεται απο 1% έως 1,5% πλέον ΦΠΑ. Η παράσταση του δικηγόρου στο συμβόλαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτική, όμως η συμμετοχή του σε αυτό είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστούν ο αγοραστής καθώς και ο πωλητής του ακινήτου.
 • Αμοιβή Συμβολαιογράφου: Διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσό του συμβολαίου.
 • Αμοιβή Κτηματομεσίτη:
  • Ορίζεται σε ποσό 2000€ πλέον του αναλογούντος νόμιμου ΦΠΑ για ακίνητα με τιμή πώλησης μικρότερη των 100.000€.
  • Ορίζεται σε συγκεκριμένο ποσοστό 2% πλέον του αναλογούντος νόμιμου ΦΠΑ για ακίνητα με τιμή πώλησης μεγαλύτερη των 100.000€.
 • Τέλος Μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο Πάρου: Τέλος μεταγραφής 0,475% επί του τιμήματος πλέον ΦΠΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν απορίες